خدایاتوراعاشق دیدم وغریبانه عاشقت شدم

تورابخشنده پنداشتم وگناه کارشدم

توراوفاداردیدم وهرجاکه رفتم بازگشتم

توراگرم دیدم ودرسردترین لحظات به سراغت آمدم

تومراچه دیدی که وفادارماندی؟؟؟

/ 0 نظر / 2 بازدید